Wtorek 28 Marca 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.





Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.



Z A L O G U J
 Dokumenty  Fundusze stukturalne  Dokumenty oficjalne dotyczące funduszy unijnych 2004 - 2006  Dokumenty oficjalne dotyczące funduszy unijnych 2007-2013 





Dokumenty oficjalne dotyczące funduszy unijnych 2004 - 2006
Znajdują się tu akty prawne Unii Europejskiej i Polski dotyczące funduszy unijnych w latach 2004-2006.

 ozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy strukturalnych
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1784/1999 z 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
 Rozporządzenie Rady (WE) NR 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia
 Rozporządzenie Rady (Ec) Nr 1263/99 z dnia 21 czerwca 1999 w sprawie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami wspó
 Decyzja Komisji nr 3424/2006 w sprawie wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy(2000-2006) finansowanej z Funduszy strukturalnych
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o Narodowym Planie Rozwoju - wersja robocza uwzględniająca (wytłuszczonym drukiem) zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
 Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 79, poz. 551) - tekst ujednolicony
 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., nr 249 poz. 1832)
 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [1568]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS