Sobota 4 Grudnia 2021


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Co upowszechniamy...?  Partnerstwo  Aktualności  Nasze sukcesy 

Działanie 3 stanowi kolejny etap realizacji projektu pt. Partnerstwo MUFLON w ramach IW EQUAL. Polega ono na upowszechnianiu i włączaniu w nurt polityk krajowych rezultatów wypracowanych w ramach Działania 2. Działanie 3 realizowane jest przez 4 organizacje, które uczestniczyły w Działaniu 2 tj: Fundację "Merkury", Stowarzyszenie "Forum Wałbrzyskie", Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz firmę HM Sp. z .o.o. Rezultatem, które będzie upowszechniane i wdrażane do polityk krajowych jest."Model wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we wchodzeniu na rynek pracy poprzez ich zaangażowanie w tworzenie i prace w spółdzielniach socjalnych". Rezultat ten składa się z następujących elementów: ścieżki edukacyjnej, która na wielu płaszczyznach przygotowuje osoby bezrobotne do utworzenia spółdzielni socjalnej, Ośrodka Wspierania Spółdzielni Socjalnych, systemu wsparcia osób bezrobotnych w pokonywaniu barier życiowych oraz miejsko - gminny program wspierania spółdzielni socjalnych. Działanie 3 realizowane jest od 1.01.2007 do 31.08.2008 roku.Aktualności
A praca wre...
Trzydziestu dziewięciu beneficjentów uczestniczy obecnie w szkoleniach w ramach Działania 3.
Uczestnicy uczą się zasad przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, a także biorą udział w warsztatach rozwoju umiejętności społecznych. Nasi beneficjenci wybrali się również na wizyty studyjne, aby podejrzeć, jak wygląda praca w spółdzielni socjalnej. Szkolenia potrwają do końca lutego
a projekt zakończy się wraz z końcem marca i początkiem wiosny, która, mamy nadzieję, ożywi ekonomię społeczną.


Świeradów Zdrój był miejscem, gdzie w dniach 5-7 września spotkaliśmy się wspólnie z Partnerstwem „Na Fali” z Sopotu, administrowanym przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie. Spotkanie było wynikiem podobieństwa w formie podejścia oraz działań na rzecz osób wykluczonych społecznie. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń zarówno w kontekście współpracy między partnerami, jak również w pracy z beneficjentami. W ramach współpracy powstanie wspólna publikacja prezentująca doświadczenia obu partnerstw w obszarze aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.


W dniu 27 marca 2007 r. w Urzędzie Gminy Żmigród podpisano „Program Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Żmigród”. Jest to drugi tego typu dokument podpisany w Polsce. Pierwszym był podpisany 17 maja 2006 roku „Miejsko - Gminny Program Wspierania Ekonomii Społecznej w Powiecie Wałbrzyskim i Mieście Świdnica”. Głównym zadaniem podpisanego porozumienia jest wspieranie nowopowstających spółdzielni socjalnych na terenie Gminy Żmigród.
Głównym zadaniem podpisanego porozumienia jest wspieranie nowopowstających spółdzielni socjalnych na terenie Gminy Żmigród. Dzięki zawartemu porozumieniu osoby bezrobotne, niepełnosprawne i wykluczone społecznie, zainteresowane zakładaniem spółdzielni socjalnych, mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Działania na terenie Gminy Żmigród rozpoczęły się dzięki zaproszeniu przedstawicieli Partnerstwa „Muflon” przez Pana Andrzeja Wiewiórę reprezentującego Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz Gminne Centrum Informacji ze Żmigrodu. Przygotowanie Programu poprzedzone zostało grudniowym spotkaniem informacyjnym dla osób zainteresowanych zakładaniem spółdzielni socjalnych w Żmigrodzie, prowadzonym przez Damiana Dec i Grzegorza Rutkowskiego z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W trakcie prac nad kształtem dokumentu, odbyły się spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Idea podpisania Programu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Burmistrza Gminy Żmigród Zdzisława Średniawskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy Pana Romana Głuszka oraz Zastępcy Dyrektora PUP W Trzebnicy Pani Elżbiety Korzystki. To dzięki zaangażowaniu reprezentantów samorządu lokalnego tworzony dokument nabrał dużego znaczenia dla przyszłych spółdzielców ze Żmigrodu poprzez tworzenie mocnego fundamentu dla ich działalności. Program zdaniem jego twórców przyczyni się do powstania oraz rozwoju spółdzielni socjalnych na terenie Gminy Żmigród.
Program podpisany został w obecności Starosty Powiatu Trzebnickiego pana Roberta Adach, a sygnatariuszami „Programu Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Żmigród” są:
Ze strony Gminy Żmigród: Burmistrz Gminy Żmigród - pan Zdzisław Średniawski, Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy reprezentowany przez Panią Elżbietę Korzystkę – Zastępcę Dyrektora, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie reprezentowany przez Panią Danutę Serniak, Gminne Centrum Informacji reprezentowane przez pana Dariusza Skibę – Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej reprezentowane przez Andrzeja Wiewiórę – Prezesa.
Ze strony Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, Partnerstwo „Muflon” – Działanie III: Partnerstwo „Muflon” reprezentowane przez pana Waldemara Weihs, i panią Martę Sys – Koordynatora projektu.
Program Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Żmigród zakłada, że każdy sygnatariusz tego porozumienia będzie realizował określone zadania wspierające rozwój spółdzielczości socjalnej na terenie Gminy Żmigród. Największą ilość zadań w Programie przypadła do realizacji Gminie Żmigród, która między innymi wyraża wolę utworzenie Regionalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej (RCWPS). które będzie się zajmowało między innymi: świadczeniem bezpłatnej pomocy i doradztwa dla osób bezrobotnych zainteresowanych tworzeniem spółdzielni socjalnych. Ponadto RCWPS będzie służyło wymianie informacji pomiędzy ośrodkiem a samorządem terytorialnym na temat realizacji zapisów programu, powstających i działających spółdzielni socjalnych z terenu Gminy Żmigród, ich kondycji i wiarygodności.
Przygotowaniem doradców RCWPS do pracy z osobami zainteresowanymi zakładaniem spółdzielni socjalnych zajmą się członkowie Partnerstwa „Muflon”, w szczególności Regionalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej przy Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu. Gmina Żmigród zdecydowała się na przekazywanie powstającym na jej terenie spółdzielniom socjalnym wolnych lokali użytkowych lub obiektów po preferencyjnych stawkach. Wyraziła również wolę do konsultowania z RCWPS przygotowywanych projektów prawa lokalnego służącego rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, oraz zwalczaniu bezrobocia, wsparcie powstających spółdzielni poprzez współorganizacje, co najmniej jednego szkolenia dla członków spółdzielni oraz promowanie ich na materiałach promocyjnych poświęconych sektorowi MŚP i ekonomii społecznej.
W Żmigrodzie spółdzielcy socjalni mogą liczyć, iż w latach 2007-2009 na minimum jedno zadanie publiczne zlecone spółdzielni socjalnej w formie przetargu i minimum jednego zadania publicznego zleconego w trybie „z wolnej ręki”.
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zobowiązał się do zabezpieczenia w latach 2007 – 2009 środków finansowych dostępnych z Funduszu Pracy dla osób zakładających spółdzielnie socjalne, przeprowadzić minimum raz w roku szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu ekonomii społecznej i zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnych, propagowania wśród bezrobotnych idei spółdzielczości socjalnej.
Z kolei Gminne Centrum Informacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Jadwigi Śląskiej będą między innymi wspierać organizacyjnie osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną, propagować wśród bezrobotnych ideę spółdzielczości socjalnej, wspierać tworzenie RCWPS.Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [855]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS