Sobota 4 Grudnia 2021


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Co upowszechniamy...?  Partnerstwo  Aktualności  Nasze sukcesy 

Działanie 3 stanowi kolejny etap realizacji projektu pt. Partnerstwo MUFLON w ramach IW EQUAL. Polega ono na upowszechnianiu i włączaniu w nurt polityk krajowych rezultatów wypracowanych w ramach Działania 2. Działanie 3 realizowane jest przez 4 organizacje, które uczestniczyły w Działaniu 2 tj: Fundację "Merkury", Stowarzyszenie "Forum Wałbrzyskie", Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz firmę HM Sp. z .o.o. Rezultatem, które będzie upowszechniane i wdrażane do polityk krajowych jest."Model wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we wchodzeniu na rynek pracy poprzez ich zaangażowanie w tworzenie i prace w spółdzielniach socjalnych". Rezultat ten składa się z następujących elementów: ścieżki edukacyjnej, która na wielu płaszczyznach przygotowuje osoby bezrobotne do utworzenia spółdzielni socjalnej, Ośrodka Wspierania Spółdzielni Socjalnych, systemu wsparcia osób bezrobotnych w pokonywaniu barier życiowych oraz miejsko - gminny program wspierania spółdzielni socjalnych. Działanie 3 realizowane jest od 1.01.2007 do 31.08.2008 roku.Co upowszechniamy...?
Głównym rezultatem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju MUFLON jest „Model wchodzenia osób dyskryminowanych na otwarty rynek pracy poprzez tworzenie i pracę w spółdzielni socjalnej” i jest on adresowany do instytucji działających na rzecz rynku pracy, władz lokalnych i regionalnych, sektora biznesu oraz bezrobotnych. Instytucjom wskazuje sposób współdziałania i pracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy natomiast osobom bezrobotnym wskazuje nową drogę rozwoju i powrotu na rynek pracy. Zakres działania jest samodzielnie wypracowywany przez osoby bezrobotne pod okiem doradców i trenerów. Na wypracowany rezultat składa się kilka elementów:
• Miejsko – gminny program wspierania przedsiębiorczości społecznej. Jest to rodzaj porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami Partnerstwa MUFLON a przedstawicielami poszczególnych gmin powiatu wałbrzyskiego i Miasta Świdnica, na podstawie którego gminy zobowiązują się wspierać tworzone na ich terenie spółdzielnie socjalne. np. poprzez bezpłatne udostępnianie lokali pod działalność spółdzielni, pomoc w pozyskaniu lokalu w gminie, zwolnienie z płacenia podatków lokalnych itp. Jest to instrument pozwalający stworzyć przyjazne otoczenie dla tworzonych przez osoby bezrobotne spółdzielni socjalnych.
• Regionalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej. Struktura oferująca pomoc doradczą, wsparcie techniczno – lokalowe oraz wsparcie finansowe osobom zainteresowanym utworzeniem spółdzielni socjalnej oraz istniejącym spółdzielniom socjalnym
• Ścieżka edukacyjna dla osób przygotowujących się do założenia spółdzielni socjalne, która jest dostosowana do potrzeb beneficjentów i pozwala na zdobywanie nowych kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych do pracy w spółdzielni socjalnej składająca się między innymi z pracy z trenerami na warsztatach motywacyjnych i komunikacyjnych, warsztatów z budowania spółdzielni socjalnych, szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.
• System wspierania grup dyskryminowanych w zakresie pokonywania barier społecznych obejmujący wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pomoc w tworzeniu grup samopomocowych, wsparcie w zakresie organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Produktami pomocniczymi rezultatu będą:
• Dokument programowy podpisany przez przedstawicieli gmin powiatu wałbrzyskiego i miasta Świdnica oraz Partnerstwa MUFLON określający zasady współpracy w zakresie wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych na terenie powiatu wałbrzyskiego i miasta Świdnica
• Poradnik nt. inicjowania procesu współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i biznesowymi w zakresie tworzenia miejsko gminnego programu wspierania spółdzielni socjalnych.
• Poradnik na temat prowadzenia procesu edukacji i motywacji osób bezrobotnych przygotowujących się do tworzenia socjalnych pracy socjalnych spółdzielni socjalnej
• Zbiór materiałów edukacyjnych zastosowanych w procesie przygotowywania osób bezrobotnych do pracy w spółdzielniach socjalnych
• Poradnik opisujący nowe standardy usług kierowanych do osób bezrobotnych w zakresie tworzenia i zarządzania spółdzielniami socjalnymi
• Poradnik nt. sposobów wspierania osób bezrobotnych w przełamywaniu barier społecznych. Poradnik zawierać będzie wskazówki oraz rozwiązania w zakresie wsparcia socjalnego pozwalającego na przełamanie barier w powrocie na rynek pracy
• Analiza i raport nt. możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej na obszarach zacofanych gospodarczo zamieszkiwanych przez społeczność o niskich i nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych
• Analiza i raport o skuteczności form wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w ramach Partnerstwa


Problem, na który odpowiadamy działaniem
Rezultat przyczynia się do rozwiązania problemu długotrwałego bezrobocia i wykluczenia społecznego na terenach poprzemysłowych o wysokim stopniu bezrobocia wśród ludzi o niskich kwalifikacjach. Kompleksowy system wspierania tejże grupy w procesie tworzenia spółdzielni socjalnych pozwoli im pokonywać bariery społeczne, finansowe oraz osobowościowe, które do tej pory nie pozwalały angażować się w działania zmierzające do powrotu na rynek pracy.
W obecnie stosowanej praktyce elementy wsparcia grup dyskryminowanych są rozłożone w różnych instytucjach, które ze sobą nie współpracują. Zazwyczaj wsparcie kończy się na organizacji szkolenia lub udzieleniu dotacji. Model wypracowany przez Partnerstwo Muflon skupia w sobie wszystkie elementy wsparcia na różnych etapach pracy z osobami bezrobotnymi. Jest to przykład zindywidualizowanego podejścia do ich problemów. Rezultat udostępnia nowe narzędzia, materiały i wskazówki na temat właściwego przygotowania osób bezrobotnych do tworzenia spółdzielni socjalnych : od zmiany osobowości do technicznego przygotowania osoby bezrobotnej do pracy w Spółdzielni Socjalnej.

Efekt końcowy zastosowania rezultatu:
Efektem końcowym zastosowania rezultatu będą zmiany na poziomie instytucjonalnym (systemowym) poprzez wskazanie roli efektywnej współpracy różnych instytucji na rzecz rozwiązywania problemów i nierówności na rynku pracy. Ponadto zakłada się, że wypracowany rezultat przyczyni się do wprowadzenia w lokalnych i regionalnych strategiach zapisów wspierających przedsiębiorczość społeczną oraz umożliwi zmiany w prawodawstwie dotyczącym rynku pracy, jak również przedsiębiorczości społecznej, stwarzające skuteczne i proste narzędzia do rozwoju obszaru stanowiącego instrument integracji społecznej osób marginalizowanych
Partnerstwo zakłada, iż w wyniku testowania powyższego modelu osiągnięty zostanie efekt końcowy w postaci kompleksowego systemu wsparcia grup dyskryminowanych w zakresie wchodzenia na rynek pracy poprzez tworzenie i pracę w spółdzielniach socjalnych, który będzie odpowiadał na potrzeby grup dyskryminowanych i rynku pracy oraz specyficznych warunków poprzemysłowych regionów marginalizowanych. Wynik pracy Partnerstwa

może być stosowany przez partnerstwa publiczno – prywatne współpracujące na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy tj. administrację samorządową / publiczną, instytucje szkoleniowe, MŚP, organizacje pozarządowe.


Działania konieczne do zastosowania rezultatu
Pierwszym krokiem do wdrożenia rezultatu będzie stworzenie partnerstwa trójsektorowego składającego się z instytucji posiadających niezbędny potencjał. Partnerstwo powinno składać się z instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, instytucji szkoleniowych. Niezbędny jest tutaj lider, który zdiagnozuje potencjał takich organizacji w regionie i zaprosi je do współpracy. Następnie należy określić strukturę partnerstwa, sposób komunikacji, zadania oraz sposób rozwiązywania konfliktów. Niezbędne będzie także określenie liczebności grupy docelowej partnerstwa oraz sposobu finansowania podjętych działań. Partnerstwo powinna łączyć umowa partnerska określająca status każdego z członków, uwzględniając powyższe informacje. Tworzenie partnerstwa jest zadaniem czasochłonnym jednakże jego utworzone nie powinno zająć więcej niż 6 miesięcy.
Kolejnym krokiem będzie zdiagnozowanie grup dyskryminowanych w danym regionie (problemy społeczne, struktura bezrobocia, możliwości inwestycyjne w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych, liczebność grup dyskryminowanych). Ostatnim krokiem powinno być zapoznanie się ze wskazówkami i przykładami dobrych praktyk zawartych w poradnikach oraz elementach składowych rezultatu a następnie wprowadzenie w życie proponowanej praktyki. Rezultat może zostać zastosowany w całości ( dla lepszego efektu) lub też dla wzmocnienia już istniejących struktur zastosować można wybrane elementy rezultatu np. miejsko gminny program wspierania spółdzielni socjalnych lub Regionalny Ośrodek Wspierania Spółdzielni Socjalnych.


Równość szans –Rezultat wpływa na wzmocnienie polityki równości płci, ponieważ daje możliwość zakładania spółdzielni socjalnych zarówno mężczyznom jak i kobietom . Indywidualne podejście do problemów związanych z powrotem na rynek pracy oraz próba ich rozwiązania pozwala na czerpanie korzyści z tego faktu zarówno przez mężczyzn jak i kobiety. Spółdzielnie socjalne stanowią pole do rozwoju każdej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia lub innych barier społecznych.Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [855]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS