Czwartek 8 Czerwca 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Ekonomia społeczna  Przedsiębiorczość społeczna  Wolontariat 

Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.


Gospodarka społeczna, nazywana również ekonomią społeczną jest pojęciem wciąż bardzo nowym, w ogólnym zarysie możemy jednak przyjąć, że terminem gospodarki społecznej określa się ten sektor gospodarczy, w którym następuje zjawisko połączenia działalności gospodarczej z celami społecznymi, zmierzające do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz aktywizacji i integracji społecznej.
Podstawowym narzędziem gospodarki społecznej jest spółdzielnia socjalna.
Model spółdzielczości socjalnej realizuje cele walki z wykluczeniem społecznym. Spółdzielcze formy gospodarowania funkcjonują już od ponad 150 lat. Liczba zaangażowanych w tę działalność ludzi na całym świecie - a jest to ponad 800 milionów osób - świadczy, że jest to istotny komponent światowej gospodarki, który nie tylko spełnia ważną rolę gospodarczą, ale też wiele funkcji społecznych. Między innymi poprzez tworzenie stabilnych i bezpiecznych miejsc pracy, oraz zintegrowanego środowiska społeczno-kulturowego, rozwijającego się wokół spółdzielni. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy definiuje spółdzielnie jako: autonomiczne stowarzyszenie osób dobrowolnie zjednoczonych w celu zaspokojenia swoich wspólnych potrzeb oraz aspiracji gospodarczych, społecznych i kulturalnych poprzez stanowiące wspólną własność i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Ważnym jest, że podstawowymi zasadami spółdzielczości są demokracja, wzajemna pomoc, kooperacja, zaspokajanie potrzeb członków, aktywne uczestnictwo - a więc jednocześnie są to idee społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa, którego członkowie są partnerami, ludźmi kreatywnymi i aktywnymi. Społeczeństwa, w którym nie powinno być wykluczonych i pozbawionych szans. Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych znajduje się obecnie w Sejmie. Jego powstanie wynika z przekonania, że spółdzielnie socjalne stwarzają szansę na skuteczne rozwiązywanie problemów osób, które mają największe trudności z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym (w tym głównie na rynku pracy). Ustawa uzupełni istniejące regulacje w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej. Zapewni warunki do powstawania nowych podmiotów społeczno-gospodarczych, które staną się alternatywnymi miejscami pracy dla osób wymagający integracji społecznej. Ustawa służy walce z wykluczeniem społecznym, co zostało zawarte w Narodowej Strategii Integracji Społecznej oraz Krajowym Planie Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006 w ramach priorytetu związanego z rozwojem ekonomii społecznej.
Proponowany model spółdzielczości socjalnej został sprawdzony w takich krajach UE jak Włochy, Finlandia, Hiszpania.
Aby założyć spółdzielnię socjalną, wystarczy pięć osób i dobry pomysł na biznes. Pieniądze na jego uruchomienie mogą pochodzić z funduszu pracy. Ta forma zatrudnienia, powszechna w wielu krajach Europy, w Polsce dopiero raczkuje. Ma być szansą na aktywizację bezrobotnych.


Przedsiębiorczość społeczna
Istnieje wiele definicji przedsiębiorczości społecznej. Na potrzeby programu Partnerstwa Muflon podajemy definicje opracowaną przez Łukasza Domagałę:

Przedsiębiorczością społeczną nazywamy działalność non-profit (prowadzoną nie dla zysku członków, właścicieli), która charkteryzuje się kluczowym udziałem osób zagrożonych marginalizacją społeczną (bezrobotni, niepełnosprawni, byli więźniowie, bezdomni), której celem jest proces reintegracji społecznej tych osób.

Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS