Sobota 4 Grudnia 2021


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Po co ?  Cel oraz działania  Z kim...?  EQUAL 

Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.
Cel oraz działania
Celem Partnerstwa MUFLON jest wypracowanie oraz przebadanie modelu gospodarki społecznej wykorzystującego specyficzne lokalne uwarunkowania, wspierającego proces likwidacji dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, na przykładzie regionu wałbrzyskiego.

Działania

Rekrutacja uczestników
Na początku projektu pojawią się w lokalnej prasie ogłoszenia o naborze uczestników projektu. W siedmiu placówkach informacyjnych dla osób bezrobotnych zostaną utworzone punkty informacji i rekrutacji. W każdym punkcie zainteresowane osoby otrzymają pełna informacje o projekcie oraz zasadach uczestnictwa wraz z ankietą i kartą zgłoszeniową. Na podstawie ankiet wybrana zostanie wstępna grupa beneficjentów ostatecznych projektu. Rekrutacja w podobny sposób zostanie przeprowadzona dla cyklu nr 2, z uwzględnieniem rekomendacji wynikającej z monitoringu i ewaluacji cyklu nr 1.

Badanie potencjału beneficjentów ostatecznych
Po wybraniu wstępnej grupy beneficjentów przeprowadzone zostanie badanie kompetencji uczestników projektu. Badanie obejmować będzie diagnozę mocnych i słabych stron, zakres predyspozycji zawodowych oraz wytyczanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
i osobistego w kontekście możliwości pracy w spółdzielniach socjalnych. Na podstawie ankiet, rozmowy z doradcą, pracy komisji do spraw rekrutacji wybrana zostanie grupa 100 uczestników projektu (beneficjentów ostatecznych).

Opieka pedagogiczno-psychologiczno-socjalna
Osobom bezrobotnym oraz grupom dyskryminowanym towarzyszą różne problemy społeczno-socjalne. W ramach zadań do realizacji w trakcie Działania 2. zaplanowano cykl zadań wspierających w zakresie rozwiązywania problemów społeczno – socjalnych beneficjentów końcowych. W ramach wsparcia beneficjentów zaplanowano: opiekę pracownika socjalnego, prowadzenie zajęć terapii rodzinnej, prowadzenie grup samopomocowych, aktywizację środowiska rodzinnego, specjalistyczne zajęcia dla beneficjentów (przemoc w rodzinie, uzależnienia itp.), opieka nad dziećmi beneficjentów oraz przeprowadzenie imprezy integracyjno-aktywizacyjnej.

Warsztaty motywacyjne
Grupa odbiorców ostatecznych projektu cechuję się małą motywacją do działania i poczuciem bezsilności. Na początku cyklu beneficjenci wezmą udział w 4 dniowych warsztatach motywacyjnych. Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi przez osoby
o długoletnim doświadczeniu w pracy z osobami marginalizowanymi bądź zagrożonymi marginalizacją. Celem szkoleń będzie integracja uczestników, podniesienie samooceny
i motywacji, zwiększenie umiejętności komunikacji i pracy w grupie, rozpoczęcie tworzenia grup samopomocowych. Uczestnicy szkoleń będę mieli szanse uzyskania dokumentów potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych

Szkolenia zawodowe
Każdy z uczestników będzie miał możliwość wybrania szkolenia zawodowego. Wybór tematyczny szkolenia nastąpi po rozmowie z doradcą, na podstawie badania predyspozycji zawodowych oraz wstępnym określeniu zakresu działania w ramach spółdzielni socjalnej bądź bezpośrednio na otwartym rynku pracy. Szkolenia zawodowe będą miały charakter praktyczny. Uczestnicy szkoleń będę mieli szanse uzyskania dokumentów potwierdzającego nabyte kwalifikacje. W trakcie szkoleń wykorzystywane będą nowoczesne środki dydaktyczne wykorzystujące technologie informacyjne. Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych

Przedsiębiorczość
Część uczestników projektu podejmie wyzwanie stworzenie własnego przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej), które działać będzie na otwartym rynku. Dlatego też uczestnicy projektu przejdą cykl szkoleń oraz warsztatów z zakresu przedsiębiorczości.
Celem szkoleń jest:
− zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu podstaw zarządzania przedsiębiorstwem
− pozyskanie przez beneficjentów projektu umiejętności tworzenia biznesplanu,
− zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
− zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz wybór najbardziej efektywnego przedsięwzięcia,
− zdobycie umiejętności ocenienia ryzyka, z jakim wiąże się realizacja przedsięwzięcia,
− zapoznanie uczestników ze sposobami kalkulacji i interpretacji poszczególnych wskaźników finansowych,
− pozyskanie przez słuchaczy szkolenia umiejętności oceny kondycji przedsiębiorstwa społecznego,
W trakcie szkolenia wykorzystywane zostaną nowoczesne środki dydaktyczne. Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych. Wykładowcami szkoleń będą wysokiej klasy specjaliści posiadający wiedzę zarówno teoretyczną, jak i wieloletnie doświadczenie poparte praktyka zawodową. W ramach edukacji beneficjantów końcowych z zakresu przedsiębiorczości odbędzie się 10 dniowy cykl szkoleniowy.

Formowanie spółdzielni socjalnych
Beneficjenci ostateczni projektu wezmą udział w warsztatach, którym celem będzie utworzenie spółdzielni socjalnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę o prawno-formalnych aspektach działania spółdzielni socjalnych, oraz zasad pracy projektowej. Podczas warsztatów uczestnicy dobiorą się w grupy, w których będą pracować nad utworzeniem własnej spółdzielni socjalnej. Sami przy wsparciu trenerów i doradców zajmą się wyszukaniem nisz rynkowych oraz planowaniem zakresu działania własnej spółdzielni. Przygotują biznesplany oraz plan podziału zadań i harmonogram tworzenie własnej spółdzielni. Odbędą
się 3 trzydniowe warsztaty. Pomiędzy warsztatami uczestnicy pod okiem doradców będą prowadzili działania przygotowawcze (m.in. szukanie potencjalnych kontrahentów, przygotowanie dokumentów formalnych spółdzielni socjalnej etc.).

Regionalny Ośrodek Wsparcia Przedsiębiorczości Społecznej
Rozpoczęcie działalności oraz pierwszy rok działania małej i średniej firmy jest największym wyzwaniem oraz kluczowym okresem warunkującym powodzenie nowej inicjatywy. Dlatego też korzystając z doświadczeń z zakresu wspierania MSP i organizacji pozarządowych, utworzony zostanie Regionalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej (inkubator przedsiębiorczości społecznej). Jego zadaniem będzie pomoc w uzyskaniu spółdzielniom socjalnym odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą; dostarczenie obsługi biurowej oraz usług wspierających, takich jak doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, księgowe, organizacyjne i techniczne. Dodatkowym wsparciem będzie utworzenie funduszu grantodawczego, do którego aplikować będę mogły utworzone w ramach partnerstwa spółdzielnie socjalne. Inkubator odgrywać będzie kluczową rolę we wspomaganiu spółdzielni - w dążeniu do przetrwania w pierwszych latach funkcjonowania, gdy są one najbardziej narażone na niepowodzenie. Głównym celem ROWPS będzie pomoc nowopowstałej spółdzielni w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Miejsko Gminny Program Wspierania Spółdzielni Socjalnych
Jednym z celów działania inkubatora będzie stworzenie warunków skutecznej współpracy środowisk lokalnych poprzez zainicjowanie tworzenia „Miejsko gminnego programu wspierania spółdzielni socjalnych”. Celem programu bezie tworzenie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Uczestnikami i sygnatariuszami programu będę władze i przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Zakładamy, że program zawierać będzie głównie zasady i formy wspierania przedsiębiorczości społecznej, zasady kooperacji, zlecania zadań, korzystania na preferencyjnych warunkach z lokali ( np. będących w gestii władz lokalnych) etc.

Spółdzielnia modelowa „Matka”
Podczas Działania 1 Partnerzy przygotowali trzy modele wspierania i tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Jednym z nich jest tzw. Spółdzielnia modelowa matka”.
W wyniku konsultacji z przedsiębiorcami oraz beneficjentami ostatecznymi projektu opracowano koncepcję spółdzielni matki. Wybrano nisze rynkową oraz wstępny biznesplan
i sposób realizacji przedsięwzięcia. Spółdzielnia matka charakteryzuje się tym, że partnerzy projektu mają kluczowy – równoważny z beneficjentami ostatecznymi wpływ na sposób wspierania oraz formę realizacji - utworzenia „spółdzielni matki”. Spółdzielnia matka będzie przykładem wspierania tworzenia przedsiębiorstwa społecznego powstającego przy znaczącym zaangażowaniu podmiotów zewnętrznych. Celem utworzenia spółdzielni matki jest nie tylko przebadanie takiego właśnie sposobu wspierania przedsiębiorczości, ale również pokazanie realnego dobrego przykładu jako pewnego rodzaju wzoru do naśladowania.


Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [855]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS