Sobota 4 Grudnia 2021


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej do¶wiadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Po co ?  Cel oraz działania  Z kim...?  EQUAL 

Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.
Z kim...?
Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny oraz ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej do¶wiadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.

Partnerzy lokalni partnerstwa Muflon:

Fundacj± „Merkury” - administrator partnerstwa
z siedzib± w Wałbrzychu 58-300 przy ul. Beethovena 10

Centrum Kształcenia Praktycznego
z siedzib± w Wałbrzychu 58-306 przy ul. Ogrodowej 2

Dolno¶l±skim O¶rodkiem Polityki Społecznej
z siedzib± we Wrocławiu 50-515 przy ul. Czesława Klimasa 46

Dolno¶l±skiem Stowarzyszeniem Ochrony Bezrobotnych
z siedzib± w ¦widnicy 58-100 przy ul. 1.Maja 23

Fundacj± Edukacji Europejskiej
z siedzib± w Wałbrzychu 58-305 przy ul. 1.Maja 112

Fundacj± „Jagni±tków”
z siedzib± w Jeleniej Górze 58-570, ul. Kręta 8-10

heapmail Internet Solutions Spółk± z o. o.
z siedzib± w Wałbrzychu 58-300 przy ul. Beethovena 10

Miejskim O¶rodkiem Pomocy Społecznej
z siedzib± w Wałbrzychu 58-300 przy ul. Beethovena 1-2

Powiatowym Urzędem Pracy
z siedzib± w Wałbrzychu 58-306 przy ul. Ogrodowej 5B

Państwow± Wyższ± Szkoł± Zawodow± im. Angelusa Silesiusa
z siedzib± w Wałbrzychu 58-30 przy ul. Zamkowa 4

Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz±dowych
z siedzib± w Wałbrzychu 58-300 przy ul. Beethovena 10

Stowarzyszeniem Wspierania Ruchu Aktywno¶ci Lokalnej „Forum Wałbrzyskie”
z siedzib± w Wałbrzychu 58-300 przy ul. Gdańskiej 3/4

Przygotowuj±c się do realizcji działań podjeli¶my współprace w ramach dwóch partnerstw ponadnarodowych:

Transnational Cooperation for Social Enterprise Development
Social Economy Network Development
Członkami partnerstw ponadnarodowych s± organizacje z Włoch, Grecji oraz Polski.

Wszyscy w Polsce wci±ż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjaln±
głosów [855]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualno¶ci  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS